Koszyk

Brak produktów w koszyku.

ujęcie palonych ziaren kawy

Ochrona danych osobowych

Dla naszej firmy bezpieczne przetwarzanie Twoich danych osobowych jest bardzo ważne, a ich ochrona jest dla nas oczywista.

Dlatego podjęliśmy odpowiednie środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, aby Twoje dane osobowe były maksymalnie chronione, a ich przetwarzanie było zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”) oraz zgodnie z ustawą nr 18/2018 DzU. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami (dalej „ustawa o ochronie danych osobowych”).

W niniejszym dokumencie znajdziesz informacje o tym, dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe, jakie mamy ku temu powody, jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, a także inne informacje, które mogą Cię zainteresować.

W związku z podejmowanymi działaniami przestrzegamy rygorystycznych zasad określających, który pracownik naszej firmy ma dostęp do Twoich danych osobowych i jakie dane osobowe może przetwarzać.

Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

Administratorem danych osobowych jest firma EBENICA COFFEE s.r.o. z siedzibą: Šúrska 136, 900 01 Modra, Republika Słowacka, REGON: 45 266 077, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Miejskiego Bratysława III, Oddział Sro, Nr akt: 61237/B (dalej tylko „EBENICA COFFEE”).

Ze swoich praw możesz skorzystać pod adresem e-mail: [email protected]

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia naszych usług i obsługi klienta, w celu przestrzegania naszych zobowiązań prawnych, a także ochrony naszych uzasadnionych interesów.

Gromadzimy dane osobowe naszych klientów, w tym potencjalnych klientów, którzy są zainteresowani naszymi usługami lub którzy wyrazili zgodę, abyśmy mogli skontaktować się z nimi w sprawie naszej oferty.

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

Podstawowe dane identyfikacyjne, czyli tytuł, imię, nazwisko, nazwa firmy, hasło, nazwa użytkownika.

Dane kontaktowe, do których należą adres e-mail, numer telefonu i adres.

Dane dotyczące zamówień, obejmujące informacje o zamówieniach, które u nas złożyłeś i na podstawie których możemy polecić Ci inne odpowiednie produkty.

Informacje o kontaktach z Tobą, które rejestrujemy na piśmie, abyśmy mogli zapewnić Ci odpowiednią obsługę klienta.

Dane dotyczące transakcji, to wyłącznie i jedynie informacje o płatnościach za nasze produkty, towary i usługi.

Informacje o Twoim zachowaniu na stronie www.ebenica.com, w tym o tym, kiedy przeglądasz ją na swoim urządzeniu mobilnym, informacje o przeglądanych produktach, klikane linki, sposoby poruszania się po naszej stronie, przewijanie ekranu, a także informacje o urządzeniu na jakim przeglądasz nasz serwis, np. adres IP i odpowiadająca mu lokalizacja, identyfikacja urządzenia, jego parametry techniczne, takie jak system operacyjny i jego wersja, rozdzielczość ekranu, używana przeglądarka i jej wersje, a także dane pozyskane z plików cookies i podobnych technologii służących identyfikacji urządzeń;

Informacje o Twoim zachowaniu podczas czytania wysyłanych przez nas wiadomości, w szczególności o godzinach otwarcia wiadomości, a także informacje o urządzeniu, na którym wiadomości czytasz, takie jak adres IP urządzenia i odpowiadająca mu lokalizacja, identyfikacja urządzenia, jego parametry techniczne, takie jak system operacyjny i jego wersja, rozdzielczość ekranu, używana przeglądarka internetowa i jej wersje, a także dane pozyskane z plików cookies i podobnych technologii.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Istnieją dwa rodzaje danych osobowych:
– przetwarzane przez nas bez Twojej zgody,
– przetwarzane przez nas za Twoją zgodą.

Przetwarzanie danych osobowych bez Twojej zgody: Przetwarzanie danych w związku z umową

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia między Tobą, jako naszym klientem lub potencjalnym klientem, a nami, jako dostawcą, umowy korzystania z naszych usług. W takim przypadku dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania właściwej umowy. Obejmuje on wykonanie przedmiotu umowy, obsługę klienta, zarządzanie umową i rejestrację uczestników.

Podanie przez Ciebie w tym celu Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale jest też niezbędne do zawarcia umowy i późniejszej jej realizacji. Bez tych informacji nie bylibyśmy w stanie zawrzeć z Tobą umowy i wypełnić wynikających z niej obowiązków i praw.

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów

Prawnie uzasadnionym interesem EBENICA COFFEE jest:
– informować Cię o nowościach i ofertach biznesowych związanych z produktami, które kupiłeś u nas w przeszłości
– bronić się przed roszczeniami prawnymi.

Przetwarzanie danych osobowych w celach statystycznych

Po złożeniu zamówienia i upływie czasu, przez jaki przechowujemy dane osobowe, są one dalej przetwarzane w zanonimizowanej formie w celach statystycznych.

Przetwarzanie danych osobowych za Twoją zgodą:
Przetwarzanie w celach marketingowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy również w celach marketingowych, o ile wyraziłeś na to zgodę.

Marketing obejmuje w szczególności następujące działania:
– oferowanie produktów i usług firmy EBENICA COFFEE. Na podstawie Twojej zgody możemy przesyłać Ci oferty drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem wiadomości e-mail,
– wysyłanie e-maili informacyjnych (Newsletter), zawierających oferty biznesowe, artykuły, aktualności oraz informacje z aktywności będących przedmiotem działalności firmy EBENICA KAWA.

Zgoda wyrażona na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolna, ale jest niezbędna, abyśmy mogli przesyłać Ci oferty usług EBENICA COFFEE. Nie możemy przedstawiać Ci indywidualnych ofert towarów i/lub usług bez takiej zgody.

W każdej chwili możesz swoją zgodę dla EBENICA COFFEE wycofać, również częściowo, wysyłając e-mail na adres: [email protected]

Wykorzystywanie plików cookies

Używamy plików cookies tylko za Twoją zgodą. Aby zapobiec wykorzystywaniu plików cookies, wystarczy przed wejściem na stronę uruchomić w swojej przeglądarce funkcję przeglądania prywatnego. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że niektóre elementy serwisu nie będą wyświetlane poprawnie, przeglądanie może być bardziej uciążliwe i nie będą się pokazywać treści spełniające Twoje potrzeby.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Zgoda na przechowywanie danych osobowych przez EBENICA COFFEE wyrażana jest na czas trwania stosunku umownego oraz na następne 10 lat od zakończenia takiego stosunku umownego lub do czasu wycofania tej zgody.

Jeżeli nie jesteś, ani nie zostaniesz klientem EBENICA COFFEE, Twoja zgoda będzie ważna przez 10 lat od dnia jej udzielenia lub do dnia jej wycofania.

Po upływie stosownego czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte, ale wyłącznie w zakresie i celach, dla których zgoda nie jest wymagana przepisami prawa.

Skąd pozyskujemy dane osobowe?

Dane osobowe pozyskujemy:
– bezpośrednio od Ciebie przy zawarciu umowy, w czasie jej trwania i wykonywania,
– bezpośrednio od Ciebie w wyniku wyrażenia zgody na przesyłanie e-maili informacyjnych (Newsletter),
– od innych osób, które otrzymały na to Twoją zgodę.

W jaki sposób wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych?

Jeśli nie chcesz już otrzymywać od nas żadnych ofert, oczywiście żałujemy, ale też w pełni szanujemy Twoją decyzję. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oparta jest na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że możesz ją cofnąć w dowolnym momencie.

Co powinno zawierać wycofanie zgody? – Dane osoby składającej cofnięcie zgody. Wpisz swoje imię, nazwisko i adres e-mail. – Wyraźnie zaznacz, że nie chcesz, abyśmy dalej przetwarzali Twoje dane osobowe w celach marketingowych. Możesz wycofać Swą zgodę w ogóle (będzie to dotyczyć wszystkich działań marketingowych) lub określić, jakich działań marketingowych to odwołanie dotyczy (wysyłania Newslettera, ofert specjalnych itp.). – Odwołanie zgody zaadresuj do EBENICA COFFEE.

Jak możesz wysłać wycofanie zgody? Możesz wysłać wiadomość e-mail o wycofaniu zgody na adres: [email protected]

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Nasza firma kładzie nacisk na poszanowanie praw osób zainteresowanych. W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych możesz, jako osoba, której to dotyczy, skorzystać z następujących praw:

Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych Informacje te zawierają w szczególności tożsamość i dane kontaktowe administratora, cele przetwarzania i kategorie przetwarzanych danych osobowych, odbiorcę lub kategorie odbiorców danych osobowych, informacje o przekazaniu danych osobowych do państw trzecich, okres przechowywania, upoważnionych operatorów , wyszczególnienie Twoich praw, możliwość zwrócenia się do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, źródło przetwarzanych danych osobowych, informację, czy i w jaki sposób odbywa się zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie.

Prawo dostępu do danych Masz prawo do otrzymania potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane, a jeśli są, to masz prawo dostępu do informacji o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, ich odbiorcach lub kategoriach odbiorców, okresie przechowywania danych, informacji o prawie do wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, informacji o źródle danych osobowych, informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu, informacji i gwarancji w przypadku przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizację międzynarodową. Masz prawo do otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych.

Prawo do sprostowania Czy Twoje dane osobowe uległy zmianie? Czy przetwarzamy Twoje nieaktualne lub niedokładne dane osobowe? Prosimy o poinformowanie nas, a poprawimy Twoje dane osobowe.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) W określonych przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych na Twoje żądanie. W takim przypadku jesteśmy zobowiązani do oceny, czy spełnione są wymogi prawne dotyczące ich usunięcia, ponieważ w niektórych przewidzianych prawem przypadkach jesteśmy zobowiązani do zachowania i archiwizacji Twoich danych przez ustawowy okres, nawet mimo żądania usunięcia danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Jeśli chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe wyłącznie z najbardziej niezbędnych powodów prawnych lub dane osobowe zablokowali.

Prawo do przenoszenia danych osobowych Jeśli chcesz, abyśmy przekazali Twoje dane osobowe innemu administratorowi czy innej firmie, możemy je na Twoją prośbę przesłać w odpowiednim formacie, o ile nie uniemożliwią nam tego żadne prawne lub inne istotne przeszkody.

Prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji Jeżeli uznasz lub nawet tylko będziesz podejrzewał, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem ochrony Twojego życia prywatnego i osobistego lub z naruszeniem prawa, skontaktuj się z nami i poproś o wyjaśnienie lub wyeliminowanie niezadowalającej sytuacji. Możesz również bezpośrednio sprzeciwić się zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Prawo do wniesienia sugestii lub skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Z sugestią lub skargą dotyczącą przetwarzania danych osobowych można w każdej chwili zwrócić się do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej z siedzibą: ul. Hranična 12, 820 07 Bratysława 27, Republika Słowacka, REGON: 36064220, nr tel.: +421 2 3231 3220, strona internetowa https://dataprotection.gov.sk/uoou

Wykonywanie Twoich praw Z przysługujących Ci wobec EBENICA COFFEE praw w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skorzystać pod adresem e-mail [email protected].

Nasze stanowisko przedstawimy Ci Jak najszybciej, ale nie później niż w ciągu miesiąca od doręczenia żądania dotyczącego ochrony danych osobowych. W razie potrzeby, w zależności od stopnia złożoności Twojego wniosku, okres ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące. Poinformujemy Cię o przedłużeniu terminu, w tym także o jego przyczynach.

Wszelkie powiadomienia i oświadczenia dotyczące praw, z których skorzystałeś, udostępniamy bezpłatnie. Jeżeli jednak żądanie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nieproporcjonalne, w szczególności dlatego, że mogłoby zostać powtórzone, mamy prawo do naliczenia rozsądnej opłaty, biorąc pod uwagę koszty administracyjne związane z udzieleniem żądanych informacji. W przypadku ponownego ubiegania się o kopie przetwarzanych danych osobowych, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia rozsądnej opłaty z tytułu kosztów administracyjnych.

Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych?

Do danych osobowych jako ich administrator ma dostęp EBENICA COFFEE, jej pracownicy, a także mogą mieć do nich dostęp firmy współpracujące, w szczególności świadczące usługi informatyczne, programistyczne, administrowania sklepem internetowym oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przykładowo, mogą to być firmy zewnętrzne, które zarządzają naszymi systemami lub innymi usługami zapewniającymi prawidłowe działanie firmy i przetwarzanie danych osobowych. Zawarliśmy z tymi firmami umowę na przetwarzanie danych osobowych, a także zobowiązujemy się przestrzegać surowych zasad ich ochrony, w tym poufności, tak aby zachować najwyższy standard ochrony prawnej zgodnie z wymogami prawa obowiązującego w Republice Słowacji.

Modra, Słowacja, dnia 20 kwietnia 2021 r.

Wyborowe
ziarna

Świeżo
palona

Światowe
nagrody

Szybka
dostawa