Koszyk

Brak produktów w koszyku.

wypalone ziarna kawy w bębnie chłodzącym

Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży spółki dotyczące prowadzenia sklepu internetowego www.ebenica.pl oraz umów kupna zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.

Artykuł 1
Postanowienia ogólne

1. Wszystkie stosunki umowne między sprzedającym a kupującym podlegają prawu Republiki Słowackiej. Jeżeli stroną umowy jest konsument, stosunki nieuregulowane niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży reguluje ustawa nr 40/1964 DzU., Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami (dalej tylko „Kodeks Cywilny”), Ustawa nr 250/2007 DzU., O ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami (dalej tylko „ustawa o ochronie konsumentów”) oraz ustawa nr 102/2014 DzU., o ochronie konsumentów w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy oraz o zmianie niektórych przepisów z późniejszymi zmianami. Jeżeli kontrahentem jest przedsiębiorca, stosunki nieuregulowane niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży reguluje ustawa nr 513/1991 DzU., Kodeks Handlowy, z późniejszymi zmianami.

2. Dostarczycielem usług jest firma EBENICA COFFEE s.r.o. z siedzibą: ul. Šúrska 136, 900 01 Modra, Republika Słowacka, REGON: 45 266 077, NIP-UE: SK2022913981 zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Miejskiego Bratysława III., Oddział Sro, nr akt: 61237 / B (zwana dalej „dostawcą”).

3. Dostawca publikuje listę towarów, które oferuje klientowi oraz umożliwia klientowi zamawianie towarów poprzez aplikację dostępną pod adresem internetowym www.ebenica.pl (dalej tylko „sklep internetowy“). Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży dotyczą zakupów realizowanych w sklepie internetowym. Wysyłając zamówienie w formie elektronicznej, klient oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży w całości, zrozumiał ich treść oraz wszystkie wymogi i zgadza się z nimi.

4. Zakupu towarów za pośrednictwem sklepu internetowego mogą dokonywać osoby fizyczne i prawne niezależnie od formy prawnej.

5. Organ nadzorczy: Słowacka Inspekcja Handlowa (SOI), Inspektorat SOI na Kraj Bratysławski, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratysława 27, Słowacja, Departament Nadzoru, Departament Technicznej Kontroli Wyrobów i Ochrony Konsumentów, tel.: +421 2 58272 172; +421 2 58272 104

Artykuł 2
Informacje o towarach i cenach

1. Produkty oraz ich ceny są publikowane i aktualizowane na stronie internetowej www.ebenica.pl.

2. Podana cena zawiera aktualnie obowiązujący podatek VAT, chyba że podano inaczej. Wszelkie inne pozycje są wymienione osobno.

3. Cena transportu dotyczy obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i innych krajów.

Artykuł 3
Zamówienie towaru

1. Klient zamawia towary wymienione w katalogu sklepu internetowego poprzez kliknięcie na wybrany produkt i umieszczenie go w koszyku oraz wysłanie zamówienia.

2. Wysłanie zamówienia oznacza zaakceptowanie przez kupującego Ogólnych Warunków Sprzedaży oraz wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

3. Po wysłaniu zamówienia zostanie do klienta wysłany e-mail potwierdzający przekazanie zamówienia do realizacji.

Artykuł 4
Przygotowanie towaru do wysyłki i dostawa towaru

1. Po sprawdzeniu dostępności towaru i aktualnych cen dostawca przygotowuje zamówienie klienta do wysyłki. Następnie towar zostanie wysłany do klienta wraz z fakturą na adres podany przez niego jako adres dostawy.

Artykuł 5
Cena i warunki płatności

1. Cena ustalana jest poprzez złożenie zamówienia klienta i zawiera obowiązujący podatek VAT podany na fakturze oraz ewentualne inne pozycje.

2. Klient zobowiązany jest do zapłaty całkowitej ceny zamówionego towaru jednym z następujących sposobów:

a) kartą płatniczą,
b) przelewem na rachunek bankowy dostawcy.

3. Dowodem sprzedaży jest faktura dołączana do każdej przesyłki, będąca jednocześnie kartą dostawy i gwarancyjną.

Artykuł 6
Termin dostawy

1. Termin dostawy zamówionego towaru to zazwyczaj 5 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia, chyba że ustalono z klientem inaczej.

Artykuł 7
Umowa kupna i odstąpienie od umowy

1. W związku z zawarciem umowy kupna zgodnie z wyżej podanymi postanowieniami Ogólnych Warunków Sprzedaży dostawca wystawi fakturę. Po wystawieniu faktury towar zostanie wysłany do klienta wraz z fakturą, którą klient zobowiązany jest przedłożyć w przypadku reklamacji.

2. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na warunkach określonych w ustawie o ochronie konsumentów w zakresie sprzedaży obwoźnej i wysyłkowej oraz na warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym.

3. Zwracany towar musi być kompletny i nieuszkodzony. Nie może wykazywać oznak niewłaściwego lub nadmiernego użytkowania. Towar należy zwrócić wraz ze wszystkimi akcesoriami oraz w oryginalnym opakowaniu wraz z dołączoną fakturą.

4. W przypadku ważnego i skutecznego odstąpienia od umowy dostawca zobowiązany jest zwrócić klientowi kwotę zapłaconą za towar nie później niż 15 dni od dnia odstąpienia od umowy.

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy pisemnie, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]. Z prawa do odstąpienia od umowy nie można skorzystać telefonicznie ani za pomocą wiadomości SMS.

Artykuł 8
Związanie ofertą, anulowanie zamówienia

1. Dostawca jest związany ofertą, w tym ceną towaru, od momentu potwierdzenia zamówienia przez klienta do upływu uzgodnionego z nim terminu dostawy.

2. Dostawca ma prawo anulować zamówienie, jeżeli z powodu wysprzedania albo niedostępności towaru lub też pomimo podjęcia wszelkich możliwych starań nie jest w stanie dostarczyć towaru klientowi w terminie określonym w niniejszych warunkach lub za cenę podaną na stronie sklepu internetowego, o ile nie uzgodni z klientem inaczej.

3. O anulowaniu zamówienia klient zostanie jednoznacznie poinformowany e-mailem, a dostawca bez zbędnej zwłoki zwróci kwotę zapłaconą za zamówiony towar.

Artykuł 9
Odpowiedzialność za wady i gwarancja

1. Gwarancja dostawcy na sprzedany towar jest regulowana przepisami Kodeksu Cywilnego i rozpoczyna się od momentu odebrania towaru przez klienta.

2. Dla osób wykorzystujących dany produkt w celach komercyjnych lub handlowych okres gwarancji nie jest określony w Kodeksie Cywilnym, ale jest ustalany przez konkretnego importera lub producenta. Okres gwarancji podany na naszej stronie internetowej jest przeznaczony wyłącznie dla konsumentów, a nie dla przedsiębiorców, którzy kupują towary w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (zakup na NIP).

3. Klient zgłasza wady zakupionego towaru pisemnie na adres dostawcy: eben[email protected]. Do reklamacji kupujący dołącza również fakturę.

4. Prawo kupującego do dochodzenia od sprzedawcy roszczeń z tytułu gwarancji wygasa w wyniku:

a) niezgłoszenia oczywistych wad przy odbiorze towaru oraz nie spisania z kurierem protokołu o wadach ilościowych lub uszkodzeniach mechanicznych towaru,
b) upłynięcia okresu gwarancji towaru,
c) mechanicznego uszkodzenia towaru spowodowanego przez kupującego,
d) użytkowania towaru w warunkach nieodpowiadających pod względem wilgoci oraz wpływów chemicznych i mechanicznych warunkom naturalnym,
e) nieprofesjonalnej obsługi, serwisowania lub zaniedbania towaru,
f) uszkodzenia towaru w wyniku nadmiernego obciążenia lub użytkowania niezgodnie z powszechną praktyką, zasadami ogólnymi, normami technicznymi lub obowiązującymi przepisami,
g) uszkodzenia towaru w wyniku nieuniknionych lub nieprzewidzianych zdarzeń,
h) uszkodzenia towaru poprzez przypadkowe uszkodzenie lub zniszczenie,
i) nieprofesjonalnej ingerencji, uszkodzenia podczas transportu (chyba, że kupujący złożył reklamację przy odbiorze i sporządził z kurierem protokół o wadach),
j) ingerencji w towar przez osobę nieuprawnioną.

Artykuł 10
Warunki dostawy towaru

1. O ile nie uzgodniono inaczej, dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar klientowi nie później niż 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia poprzez e-mail.

2. W przypadku dostawy towaru za pośrednictwem kuriera, klient zobowiązuje się otworzyć w jego obecności dostarczoną przesyłkę i sprawdzić, czy jej zawartość jest kompletna i nieuszkodzona. W przypadku stwierdzenia niekompletności lub uszkodzenia przesyłki sporządzi z kurierem protokół. Reklamację można skierować bezpośrednio do doręczyciela przesyłki i potwierdzić ją drogą mailową. Klient zobowiązany jest do rozpakowania towaru niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki i sprawdzenia, czy nie ma on uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania dostawcy. Późniejsze reklamacje z tytułu oczywistych w momencie odbioru uszkodzeń mechanicznych oraz wad ilościowych, nie będą uwzględniane.

3. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient stwierdzi wadę ukrytą towaru, która nie była widoczna w momencie odbioru i dlatego nie sporządził wówczas protokołu o wadzie, może taką wadę ukrytą, niewidoczną w momencie odbioru, reklamować w ciągu 3 dni od odbioru przesyłki, pisemnie na adres dostawcy: [email protected]. W przypadku uznania reklamacji przez dostawcę, zapewni on na własny koszt odbiór przesyłki od klienta i załatwi reklamację zgodnie z procedurą reklamacyjną.

4. Jeżeli klient bezzasadnie odmówi przyjęcia prawidłowo dostarczonego towaru, jest zobowiązany do zwrotu dostawcy kosztów poniesionych przez niego w wyniku próby dostarczenia towaru klientowi.

5. Klient przyjmuje do wiadomości, że zalecenia dostawcy dotyczące przechowywania towaru (kawy) są zgodne z właściwymi przepisami i obowiązującymi zarządzeniami, a to jak następuje: kawę należy przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, bez dostępu powietrza, wilgoci i światła.

6. Dostawca zaleca przestrzeganie odpowiednich procedur podczas przygotowywania napojów na bazie kawy. Do przygotowania dostawca zaleca użycie dobrej jakości kawy, najlepiej świeżej ziarnistej lub mielonej oraz pitnej, najlepiej gorącej wody o temperaturze 80-96 °C. W przypadku wykorzystywania ekspresu do kawy lub innego sprzętu do jej przygotowywania, dostawca zaleca przestrzeganie instrukcji producenta urządzenia.

Artykuł 11
Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych kupujących podlega przepisom o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Przetwarzanie danych osobowych klientów podlega zasadom ochrony danych osobowych.

1. Dostawca gromadzi dane osobowe klienta wyłącznie w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań wobec klienta, w szczególności w celu wystawienia faktury, kontaktu z klientem i dostarczenia zamówionego towaru. Dostawca odpowiada za to, aby dane osobowe klienta nie były wykorzystywane do innych celów, w szczególności nie były udostępniane osobom trzecim (poza zakresem niezbędnym do dostarczenia towaru).

2. Dostawca gromadzi dane osobowe klienta w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, adres do faktury, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, REGON, NIP, NIP-UE.

3. W przypadku, gdy za pośrednictwem strony internetowej firmy klient zażyczy sobie przesłania aktualnych informacji o ofercie dostawcy, ich przekazanie nastąpi poprzez przesłanie ich na adres e-mail klienta. Klient może zażądać anulowania tej usługi, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

4. Wysyłając zamówienie i akceptując Ogólne Warunki Sprzedaży, klient wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie przewidzianym w niniejszym artykule.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży wchodzą w życie 20 kwietnia 2021 r.

Dostawca usług:
EBENICA COFFEE s.r.o. ul. Šúrska 136, 900 01 Modra, Republika Słowacka, REGON: 45 266 077, NIP-UE: SK2022913981 zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Bratysława I, Oddział Sro, nr akt: 61237/B

Wyborowe
ziarna

Świeżo
palona

Światowe
nagrody

Szybka
dostawa